Disclaimer, Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Cookie voorwaarden


Disclaimer

 • Deze website is een product van ZNEB Expertise en Taxatie B.V.
 • ZNEB Expertise en Taxatie B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 • De content is door ZNEB Expertise en Taxatie B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, ZNEB Expertise en Taxatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. ZNEB Expertise en Taxatie B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • ZNEB Expertise en Taxatie B.V. spant zich in om de inhoud van www.zneb.nl zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.
 • ZNEB Expertise en Taxatie B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 • De informatie op ZNEB Expertise en Taxatie B.V. is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZNEB Expertise en Taxatie B.V. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht. Als u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen.
 • Wij behouden ons alle rechten voor.
 • De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Algemeen
  1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten tussen ZNEB Expertise en Taxatie B.V., hierna te noemen: “Het expertisebureau”, en een Opdrachtgever waarop Het expertisebureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen.
  2. Verwijst de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst Het expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Het expertisebureau schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.
  3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van de "Opdrachtgever", zijn daaronder mede begrepen alle Opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.
  Artikel 2. Opdracht
  Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.
  Artikel 3. Opdrachtbevestiging/overeenkomst
  1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Het expertisebureau aan de Opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de Opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.
  2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Het expertisebureau zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.
  Artikel 4. Verplichtingen van Het expertisebureau
  1. Het expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.
  Artikel 5. Deskundigen
  1. Indien en voor zover Het expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.
  2. Het expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
  Artikel 6. Geheimhouding
  1. Het expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de Opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door Het expertisebureau van één of meer deskundigen.
  2. Indien Het expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.
  3. De Opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij terzake van Het expertisebureau ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij zijn bedoeld.
  Artikel 7. Condities voor uitvoering van opdracht
  De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.
  Artikel 8. Gegevens van Opdrachtgever
  1. Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de Opdrachtgever aan Het expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Met name dient de Opdrachtgever, indien Het expertisebureau dat verlangt en op de door Het expertisebureau daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan Het expertisebureau te verstrekken.
  2. Het expertisebureau moet ervan uit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) Het expertisebureau en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de Opdrachtgever gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.
  Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
  1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal Het expertisebureau de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de Opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de Opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk - zulks ter keuze van Het expertisebureau - verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.
  2. De Opdrachtgever zal aan Het expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.
  Artikel 10. Beëindiging en ontbinding
  1. Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden of op te zeggen, door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de Opdrachtgever:
  a. In staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf.
  b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld dan wel, in geval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen.
  c. Bij beslag van welke aard dan ook.
  d. Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.
  e. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen dan wel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens Het expertisebureau niet nakomt.
  f. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
  g. In algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan Het expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Indien de Opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en Het expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens Het expertisebureau nakomt, zal Het expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk - zulks te harer keuze - verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.
  3. In de in lid 1 genoemde gevallen is Het expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.
  Artikel 11. Rapport
  1. Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt Het expertisebureau aan de Opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.
  2. Telkens wanneer Het expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt Het expertisebureau tussenrapport aan de Opdrachtgever uit.
  Artikel 12. Beëindiging en bewaarplicht
  1. De werkzaamheden van Het expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht.
  2. Het expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door Het expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.
  Artikel 13. Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door Het expertisebureau aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
  2. Het expertisebureau heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
  3. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 14 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.
  4. Alle betalingen dienen door cliënt te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen.
  5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door cliënt, is de cliënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
  Artikel 14. Rente en kosten
  1. De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
  2. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):
  - Minimumtarief € 40,-
  - 15% over eerste € 2.500,-
  - 10% over volgende € 2.500,-
  - 5% over volgende € 5.000,-
  - 1% over de volgende € 190.000,-
  - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
  Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.
  Artikel 15. Aansprakelijkheid
  1. Het expertisebureau is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 16 bepaalde, tenzij er aan de zijde van Het expertisebureau sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Behoudens aansprakelijkheid van Het expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is Het expertisebureau niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de Opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:
  a. Ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8.
  b. Onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de door Het expertisebureau verlangde gegevens, voor zover Het expertisebureau de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen.
  c. Door Het expertisebureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover Het expertisebureau die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten.
  d. Fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door Het expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat Het expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekortgeschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan Het expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf.
  e. Het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport.
  f. De verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.
  3. Het expertisebureau is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.
  4. De Opdrachtgever vrijwaart Het expertisebureau voor aanspraken van derden ter zake van schade aan, door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door Het expertisebureau, alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken.
  5. Voor indirecte schade is Het expertisebureau nimmer aansprakelijk.
  Artikel 16. Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring
  1. Eventuele aansprakelijkheid van Het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat zij heeft ingebracht met een maximum van de totale honorering en ingevolge door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Het expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
  2. Iedere vordering tegen Het expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij de Opdrachtgever.
  Artikel 17. Vrijwaring
  De Opdrachtgever vrijwaart Het expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht als ter zake van het door Het expertisebureau uitgebrachte rapport.
  Artikel 18. AVG
  1. De Opdrachtgever geeft hierbij aan Het expertisebureau toestemming voor de verwerking van alle gegevens van de Opdrachtgever welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Het expertisebureau, alsmede voor de verwerking van alle gegevens die door de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Het expertisebureau ter beschikking zijn gesteld.
  2. Het expertisebureau is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Het expertisebureau noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. De Opdrachtgever en Het expertisebureau erkennen dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van Het expertisebureau, om de belangen van de Opdrachtgever te beschermen, dan wel voor de behartiging van legitieme belangen van Het expertisebureau.
  3. Het expertisebureau zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. De Opdrachtgever geeft bovendien reeds nu voor alsdan aan Het expertisebureau toestemming om de gegevens te bewaren zolang er voor Het expertisebureau enige (wettelijke of fiscale) bewaartermijn geldt. De gegevens zullen in ieder geval niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. De Opdrachtgever verklaard hierbij bekend te zijn met zijn/haar rechten ter zake, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het recht op inzage, het recht om voornoemde toestemming in te trekken en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
  5. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
  6. Het expertisebureau treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
  Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van alsmede op de uitvoering van opdrachten door Het expertisebureau is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.
  3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.
  4. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van Het expertisebureau om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
  5. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Het expertisebureau om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.
  Artikel 20. Deponering Algemene voorwaarden
  Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
ZNEB Expertise en Taxatie B.V., statutair gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 60073268 en kantoorhoudende te (4825 AM) Breda, aan de Kalshoven 8.

Contactgegevens: ZNEB Expertise en Taxatie B.V. Postbus 1932, 4801 BX BREDA 076-5879355 Mail: info@zneb.nl Website: www.zneb.nl

ZNEB Expertise en Taxatie B.V. is sinds de oprichting anno 1929 landelijk actief en werkt al jaren op hoog niveau met betrekking tot het vervaardigen van vaste voortaxaties en expertises. Dit omvat voortaxaties van opstallen en roerende zaken conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, bouwkundige voor-, tussen en na-opnames, verzekeringstechnische en juridische rapportages voor assuradeuren, verzekerden, rechtbanken, advocaten, juristen, particulieren en het midden- en kleinbedrijf (MKB).

In deze verklaring beschrijven wij hoe ZNEB Expertise en Taxatie B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens
ZNEB Expertise en Taxatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Locatiegegevens; • E-mailadres; • Voor- en achternaam; • Geslacht; • Geboortedatum en plaats; • Adresgegevens; • Telefoonnummer; • Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
ZNEB Expertise en Taxatie B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor: • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten; • relatiebeheer; • debiteuren- en crediteurenadministratie; • het bepalen van de strategie en beleid; • voor zover nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ZNEB Expertise en Taxatie B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Bewaartermijn
ZNEB Expertise en Taxatie B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt ZNEB Expertise en Taxatie B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden ZNEB Expertise en Taxatie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZNEB Expertise en Taxatie B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging
ZNEB Expertise en Taxatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zneb.nl.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij ZNEB Expertise en Taxatie B.V., dit kan per e-mail door middel van het sturen van een e-mail naar info@zneb.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij ZNEB Expertise en Taxatie B.V. te maken en wel opnieuw door het sturen van een e-mail naar info@zneb.nl. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Indien u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@zneb.nl

Cookies
ZNEB Expertise en Taxatie B.V. gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgesloten op uw computer, tablet en/of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk, dit in verband met het verbeteren van onze website, om het gebruik van de website makkelijker te maken en het verbeteren van onze dienstverlening. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

ZNEB Expertise en Taxatie B.V. heeft voor wat betreft cookies voorwaarden opgesteld welke u op de website kosteloos kunt raadplegen. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u ons bereiken op het e-mailadres en telefoon genoemd in de aanhef van deze verklaring.

Cookie voorwaarden© ZNEB 2022