Bedrijfseconomische taxatie


Met een waardetaxatie heeft u duidelijkheid en zekerheid!

WANNEER?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waar een onafhankelijke waardetaxatierapportage voor zowel natuurlijke als rechtspersonen genoodzaakt is:

 • Financiering
 • Herfinanciering
 • Balanswaardering
 • Bedrijfsovername
 • Aan- en verkoop
 • Sales leaseback
 • Overdracht van B.V. naar B.V.
 • Faillissement
 • Successie
 • (Bouw)grond
 • Geplande of gestarte bouwprojecten
 • Bestemmings- en functiewijziging

WAAROM?

Als u wilt investeren in uw bedrijf, een opstal wilt aankopen, verkopen of een financieringsaanvraag wilt doen, dan heeft u een onafhankelijk taxatierapport nodig van een erkende taxateur.

Deze waardetaxatie is noodzakelijk ter zekerheidstelling zodat de geldverstrekkers of beleggers een goed beeld kunnen krijgen van het onderpand.

De TMI en RICS-taxaties staan voor een gegarandeerde kwaliteit en voldoen aan de strikte eisen die geldverstrekkers (beleggers, banken, accountants en andere financiële instellingen) heden ten dage stellen.

VOOR WIE?

Voor ieder natuurlijk- en rechtspersoon die een bedrijfseconomische waardering nodig heeft ten behoeve van bedrijfsuitbreiding, verkoop, aankoop, financiering, herfinanciering.

HOE?

In de TMI en RICS-taxatierapportage wordt door een register-taxateur vooraf exact omschreven hoe de opstal is gebouwd en welke voorzieningen er in zijn verwerkt. Alle onderdelen waaruit het gebouw bestaat worden in de calculatie doorgerekend en in de rapportage verwoord naar een juiste waardegrondslag welke afhankelijk is van de oorspronkelijke doelstelling.

Het begrip waarde kent voor onze TMI en RICS-taxateurs geen onduidelijkheden en wordt op de juiste wijze onderbouwd. U mag er zeker van zijn dat men met een waardebepalend rapport van ZNEB Expertise en Taxatie B.V. over de juiste waardegrondslagen en gegevens beschikt.

Voorbeelden van waardedefinities:

 • Vervangende nieuwwaarde (artikel 7:960 BW):
  De prijs die betaald moet worden bij vervanging van een gelijkwaardig actief.

 • Economische gebruikswaarde:
  De waarde van een identiek (soort en ouderdom) actief bij identieke voortzetting van het bedrijf.

 • Onderhandse verkoopwaarde:
  De prijs die voor een identiek (soort en ouderdom) actief redelijkerwijs kan worden verkregen na een goed voorbereide aanbieding en bij gelijkblijvend gebruik en/of bestemming.

 • Liquidatiewaarde:
  De prijs die redelijkerwijs voor een identiek (soort en ouderdom) actief kan worden verkregen bij een gedwongen onderhandse of goed voorbereide publieke verkoop.

 • Executiewaarde:
  De prijs die redelijkerwijs voor een identiek (soort en ouderdom) actief kan worden verkregen bij een gedwongen executoriale verkoop.

© ZNEB 2022