Gerechtelijk deskundigenonderzoek voor rechtbanken


Wanneer?

De gerechtelijk deskundige is de ogen en oren voor de rechtsgang. Hij doet in opdracht van de rechter onderzoek in die gevallen waarin partijen het ondanks hun zorgvuldigheid vanaf de voorbereidingen tot realisatie van de tussen hen gesloten overeenkomst met alle bijbehorende afspraken en voorwaarden er niet in slagen om deze tot een goed einde te brengen.

Waarom?

Een aantal van onze deskundigen heeft zich toegelegd op het onderzoeken en beoordelen van de meest uiteenlopende bouwkundige gebreken in diverse bouwstadia, van voorbereiding tot realisatie. Mede om die reden worden onze deskundigen met regelmaat door rechtbanken benoemd om als gerechtelijk deskundige op te treden.

Voor wie?

Rechtbanken, advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en belanghebbende partijen.

Hoe?

De door de rechtbank of gerechtshof benoemde deskundige doet gedegen onderzoek om de in het benoemingsvonnis aan hem gestelde vragen gemotiveerd te beantwoorden. Het op te leveren deskundigenbericht wordt opgesteld volgens het “Model Deskundigenbericht” van de raad voor de Rechtspraak.

© ZNEB 2018